Gana ritra

Sakafo malagasy

Ny sakafo atolotra antsika androany indray ary dia gana ritra. Efa hita amin’ny antsipirihany ihany ny fomba fikarakarana azy ao amin’ity horonan-tsary ity fa misy fanamarihana vitsy ihany tiana apetraka ahatsara tsiro ny gana.

  1. Rehefa manadio ny gana ianao dia aza adino ny manala ny zavatra midongona eo ambonin’ny tsingim-bodiny. Iny mantsy no maharatsy fofona ny gana.
  2. Raha gana matavy no andrahoinao dia aza ampiana menaka intsony fa ny ranon-tsasany fotsiny ihany no hikarakarana azy.
  3. Ny saosy ampiasaintsika eto dia tongolo gasy sy sakamalaho fotsiny ihany dia ampy.

Dia izay indray ary aloha fa dia araho ny horonan-tsary. Raha misy fanontaniana dia aza misalasala manontany fa samy Malagasy isika.
Mazotoa homana daholo ary,

gana sakafo malagasy